Elke dokument mag slegs EEN resensie bevat.

Resensies word by uitstek tot 7 500 woorde beperk. Langer resensies sal slegs onder spesiale omstandighede toegelaat word. Langer bydraes pas moeiliker in, en mag derhalwe oorgesien word, en staan dus 'n geringer kans op publikasie.

Alhoewel ons per geleentheid uit ons pad gaan om die skrywer se voorkeure te handhaaf, kry die joernaal se behoeftes en vereistes voorkeur.

Indien u 'n buitengewone formaat of font benodig, dui dit asseblief aan, en verduidelik met 'n begeleidende brief die rede vir u vereiste.